GRUPPO ELETTROGENO 200 KVA

GRUPPI ELETTROGENI

GRUPPO ELETTROGENO 200 KVA

Scheda tecnica

GRUPPO ELETTROGENO MV MOD. Q2000NG

GRUPPI ELETTROGENI

GRUPPO ELETTROGENO MV MOD. Q2000NG

Scheda tecnica