GRUPPO ELETTROGENO GEI GRK 140

GRUPPI ELETTROGENI

GRUPPO ELETTROGENO GEI GRK 140

Scheda tecnica

GRUPPO ELETTROGENO ROSSI

GRUPPI ELETTROGENI

GRUPPO ELETTROGENO ROSSI

Scheda tecnica

GRUPPO ELETTROGENO ROSSI 300 KVA

GRUPPI ELETTROGENI

GRUPPO ELETTROGENO ROSSI 300 KVA

Scheda tecnica

GRUPPO ELETTROGENO ROSSI 350 KVA

GRUPPI ELETTROGENI

GRUPPO ELETTROGENO ROSSI 350 KVA

Scheda tecnica