GRUPPO ELETTROGENO ROSSI

GRUPPI ELETTROGENI

GRUPPO ELETTROGENO ROSSI

Scheda tecnica